Anasayfa - Eğitim Sözlüğü- Resimler - Linkler - Makaleler - Kitap Özetleri - İlginç Hikayeler - Dosyalar -  Anketler - Planlar - Son Depremler

 

OKUL TEMSİLLERİ VE ÇOCUK TİYATROLARI   

1.      OKUL TEMSİLLERİ

 

İlkokulda yapılan temsil çalışmaları öğrencilere, Türkçelerini geliştirmek için zengin fırsatlar sağlar. Öğrenciler, kendi düzeylerine, uygun hareketli ve müzikli oyunları izlemekten zevk duyarlar. Bu arada anlayarak dinleme ve konuşma ile ilgili deneyimleri artar,,Sözcük dağarcıkları kısa zamanda yeni sözcüklerle zenginleşmeye başlar. Bu nedenle, okulda ders yılı boyunca temsil çalışmalarına sık sık zaman ayrılması yerinde olur. Ayrıca bu tür çalışmalara çok sayıda öğrencinin katılması için çaba göstermemiz yerindeolur.

 

Temsil yoluyla çocuklarda bazı olumlu davranışların geliştirilmesi isteniyorsa, oynanacak piyeslerin seçimine özen gösterilmesi gerekir. İlkokullarda temsil edilecek bir piyesin her şeyden önce ulusal bilinci uyanık tutucu;  bireyleri ulusal ülkülerle ahlaki değerler etrafında toplayıcı ve birleştirici; ulusal geleneklerimizi, aile, yurt ve ulus sevgisini yüceltici; iyimser bir yaşam görüşü kazandırıcı; insanlık ve doğa sevgisi aşılayıcı nitelikler taşıması gerekir. Bundan başka, okulda temsil edilmek üzere seçilen bir piyes dil bakımından da sade, canlı ve öğrenci düzeyine uygun olmalıdır.

İlkokulda yapılacak temsil çalışmalannda çocuklara söz, mimik ve jestler aracılığıyla duygu ve düşüncelerini serbestçe anlatabilmeleri için bildikleri masalları hiçbir metne bağlı kalmadan, bütünüyle, içlerinden geldiği gibi oynama olanağı da sağlanmalıdır. Bu tür uygulamalar, çocuklara kendi sözcükleriyle ve anlatım biçimleriyle konuşma fırsatı verdiği gibi, onların hayal güçlerinin gelişmesine de yardım eder; hatta öğrencileri yavaş yavaş yaratıcılığa yöneltir.

2.      ÇOCUK TİYATROLARI    

                             

İlkokul çocuklarının üzerinde dil gelişimi bakımından etkili olan kurumlardan biri de çocuk tiyatrolarıdır. Çocuk tiyatrolarında genellikle çocuklar için özel olarak yazılmış oyunlar oynanır. Çocuklar bu oyunları izlerken hem eğlenirler, hem de bilgi ve görgülerini artırırlar. Yurdumuzda çocuk tiyatrosu sayışı her geçen yıl biraz daha artmaktadır. Özellikle büyük kentlerimizde yılda birkaç kez de olsa çocuklar için böyle bir tiyatroya gitme ve bir çocuk piyesi izleme olanağı doğabilir. Öğretmenler, tiyatronun anadilin doğru ve güzel kullanılmasındaki önemli rolünü düşünerek öğrencilerim topluca ya da küme küme piyes izlemeye götürmelidirler. Yeni çocuk oyunları üzerine öğrencilerine ve onların ana - babalarına zamanında bilgi' vermelidirler. Birlikte izlenen oyunlar üzerinde sınıfta tartışma açılmasına olanak sağlamalıdırlar.    

EĞİTİCİ ÇALIŞMALAR VE ÖZEL GÜNLER

İlkokulda öğrencilerimizi yalnız programındakj dersler aracılığıyla eğitip yetiştirmeyiz. Ders dışı etkinlikler de öğrencilerin yetişmelerinde dersler kadar önemli rol oynar. Bu ders dışı etkinlikler arasında zengin bir öğrenme ortamının gerçekleşmesine eğitici kol çalışmaları büyük katkıda bulunur. Eğitici kollar, okulun olanak ve koşullarına göre, ders yılı başmda öğretmenlerin kılavuzluğu' altında öğrenenler tarafından oluşturulur.

Türkçe öğretimiyle yakından ilişkili olan eğitici kollar hangileridir?

Eğitici kollar arasında Türkçe öğretimiyle yakından ilişkili olanlar, "Yayın Kolu", "Kütüphanecilik Kolu" ile "Müsamere ve Temsil Kolu"dur. Bu kollara üye olan ve kolların yönetiminde görev alan öğrenciler, rapor hazırlamak, mektup ya da davetiye yazmak, toplantı programı hazırlamak, açış konuşmaları yapmak gibi uğraşlar içinde Türkçe yazma ve konuşma yetenek ve becerilerim geniş ölçüde geliştirirler.

Eğitici kol çalışmalarında öğrencilerin Türkçe öğrenimlerine katkıda bulunacak başka hangi, etkinliklere yer verilebilir?

İlkokulda öğretim yılı boyunca kutlanan ulusal bayram ve günlerle değişik amaçlarla düzenlenen gün ve haftalar da, Türkçe öğretiminde öğrenme ortamım zenginleştirme bakımından büyük önem taşır. Bu özel gün ve haftalarda, Türkçe derslerinde yapılan gösteri ve konuşmaların ele alınması, sözlü ve yazılı ödevler hazırlatılması, yazı yarışları düzenlenmesi uygun olur. ilkokulda, öğrencilere anadillerini kullanma ve geliştirme olanağı sağlayan bir başka etkinlik türü de müsamerelerdir. Bazen yalnız bir sınıfın öğrenci ve velilerine, bazen de tüm okul öğrenci ve velilerine verilen müsamerelerde konuşmalara, monolog ve temsil gibi yine dite dayalı etkinliklere yer verilir.


 www.ogretmeninsesi.com