Anasayfa - Eğitim Sözlüğü- Resimler - Linkler - Makaleler - Kitap Özetleri - İlginç Hikayeler - Dosyalar -  Anketler - Planlar - Son Depremler

 

 

SINIF, OKUL VE ÇOCUK KİTAPLIKLARI

 

Kitaplık, çağdaş eğitimin en önemli öğelerinden biridir, iyi donatılmış ve düzenli biçimde çalışan bir kitaplık, genel olarak, öğretimin niteliğini artırdığı gibi Türkçe öğretimi için de iyi bir ortamın yaratılmasına yardımcı olur. Temel Eğitim Türkçe Programı’nda da belirtildiği gibi, anadili öğretimi "ulusumuzun ve bütün insanlığın duygu ve düşünce ürünlerine dayalı olarak yürütülür"se etkili olabilir; "bu ürünler de en geniş ölçüde kitapta bulunur, saklanır ve yayılır".

Türkçe öğretiminde önemli yeri olan kitaplıklar hangileridir?

Bunlar, sırasıyla, sınıf, okul ve çocuk kitaplıklarıdır.

SINIF KİTAPLIKLARI

 

İlkokulda çocuklarda okuma beceri ve alışkanlığının kazandırılmasında, kitap sevgisinin uyandırılmasında sınıf kitaplığının kalkışı büyüktür. Bunun için öğretmenlerin, sınıflarında birer kitaplık kurulması yolunda her çareye başvurmaları
yerinde olur. Sınıf kitaplığındaki kitapların özel bir dolap içinde saklanması, uygun
bir biçimde tür ayrımına gidilmesi, temiz tutulması da gereklidir. Bunun sağlanamaması durumunda, bir masa da bu amaçla kullanılabilir. Sınıf kitaplığı için edinilen
kitaplar, bu masanın .üzerinde sergilenir.

 

Öğrenciler yaşlarına, cinsiyetlerine ve ilgilerine göre değişik kitaplardan hoşlanırlar. Bu bakımdan, sınıf kitaplıklarında çeşitli eserlerin bulunması doğaldır. Bununla birlikte bir sınıf kitaplığı kurarken çocukların yaş ve düzeylerine göre okuma eğilimlerim göz önüne almak uygun olur. Bu eğilimler doğrultusunda sınıf kitaplıklarında bulundurulacak kitapları şöyle açıklayabiliriz:

 

Birinci sınıftaki çocuklar henüz gerçek ile hayali ayırt edecek durumda değillerdir. Bunun için bu sınıf kitaplığında basit masal ve masalımsı eserlere ağırlık verilmelidir.

 

ikinci sınıf öğrencileri için masallarla birlikte hayvan öyküleri ve fıkra türünden kitapların da sınıf kitaplığına alınması doğru olur. Bu sınıfta çocuklar başka türden kitaplar okumaya da özendirilmelidirler.

 

Üçüncü sınıfta, sınıf kitaplığında efsane, öykü, şiir türünden kitaplar yanında bilgi verici, öğretici kitaplara ve çocuk dergilerine de yer verilebilir. Bu sınıftaki çocuklar, ayrıca evlerinde kişisel küçük bir kitaplık kurmaya özendirilmelidir.

 

Dördüncü ve beşinci sınıfların kitaplıklarına çocukların okudukları derslerle ilgili olmak üzere daha çeşitli ve üst düzeyde kitaplar alınabilir. Bu kitaplar arasında kahramanlık öykülerini, tarihsel romanları, serüven öykü ve
romanlarım, fen olayları ile ilgili eserleri, yaşam öyküleri, gezi kitaplarım ve piyesleri sayabiliriz.

 

Öğrencilerin okumaya karşı ilgilerini çekmek ya da artırmak ve anadili becerilerini geliştirmek için sınıf kitaplığı dışında, ama onun bir tamamlayıcısı olarak bir okuma köşesi de düzenleyebiliriz. Bir pazen tahta üzerine iliştirilen gazete ve dergi kesikleri (kupürleri), okul kitaplığına gelen yeni eserlerin adları, öğrencilerin kendi yazılarından örnekler çocuklar için ilginç birer okuma materyali olabilir. Sınıf kitaplığı, öğretmenin gözetimi altında, öğrenciler tarafından yönetilmelidir. Her öğrencinin, belirli süreler içinde, hangi türden ne kadar kitap okuduğu bir yere yazılmalıdır. Böylece sınıfımızdaki çocukların okuma eğilimleri konuşanda sağlam bir düşünce edinebiliriz.

OKUL KİTAPLIKLARI

 

Okul kitaplığı, sınıf kitaplıklarına göre, daha büyük ve zengin bir kitaplıktır. Okul kitaplığı için okul binasında özel bir yer ayrılması, burasının uygun bir biçimde donatılması ve her zaman temiz tutulması gerekir.

 

Okul kitaplığında yer alacak eserlerin, bütün öğrencilerin ihtiyacım karşılayacak nitelikte olmasına özen göstermeliyiz. Ansiklopedi, yıllık, atlas, sözlük ve benzeri eserlerden kitaplıkta. birden çok sayıda bulunması iyi olur. Okul kitaplığındaki eserlerin ciltlenmesine ve bunların da temiz tutulmasına çalışmalıyız.

 

Bir okul kitaplığının işlevini tam olarak yapabilmesi için çalışma saatlerinin büyük bir bölümünde açık ve işler durumda bulunması gereklidir. Öğrenciler, ödevlerini hazırlamak, inceleme yapmak ya da
boş zamanlarında okuyacakları bir kitabı alabilmek için okul kitaplığından kolayca yararlanabilmelidirler. Hatta ara ve büyük tatillerde bu kitaplıktan kitap alabilmelidirler.  İlkokulda okul kitaplığı, bir ya da iki öğretmenin gözetimi alanda, öğrenciler, tarafından yönetilir. Kitaplık Kolunun sorumluluğu altında yapılması okul kitaplığını
yönetme ve geliştirme çalışmalarına olabildiğince çok sayıda öğrencinin katılması uygun olur.
                                           

 

ÇOCUK KİTAPLIKLARI

 

İlkokul çağındaki çocukların okuma İhtiyaçlarının ne kadar büyük ve ilgilerinin de ne kadar çeşitli olduğuna daha önce değinmiştik. Sınıf ve okul kitaplıkları, çocukların bu ihtiyacım belirli ölçüde karşılayabilir. Değişik yaşlardaki çocukların okuma
isteklerine yanıt verebilecek en etkili kurum çocuk kitaplıklarıdır.

 

Çağdaş çocuk kitaplıklarında basit eğitim ye öğretim materyali yanında, çocukların dil, beceri ye yeteceklerini geliştiren, aynı zamanda; onları dinlendiren, hatta eğlendiren çok çeşitli araç ve gereçler de bulunur.

 

Yurdumuzda, sayıları yeterli olmamakla birlikte, birçok yerde çocuk kitaplığı vardır.
Bu kitaplıkların bir bölümü ayrı binalarda, bir bölümü de genel kitaplıkların içinde
ayrı oda ya da salonlarda çocuklara hizmet etmektedir.

Öğrencilerin çevrelerindeki çocuk kitaplıklardan  yararlanmaları nasıl sağlanabilir?

 

İlkokul öğrencilerinin çevrelerinde bulunan bu kitaplıklardan yararlanmaları için öğretmenler gerekeni yapmalıdırlar. Bu amaçla, önce çocuklar topluca ya da küme küme bu kitaplıklara götürülmeli, buralardan nasıl yararlanacakları' kendilerine
anlatılmalıdır. Bazı ev ödevlerim hazırlamak ya da ünite çalışmalarıyla ilgiliincelemeler yapmak üzere öğrenciler çocuk kitaplıklarına gitmek için Özendirilmelidirler. Öğrencilerin büyük tatillerde boş zamanlarının bir bölümünü bu kitaplıklarda
geçirmeleri için de gereken önlemler alınmalıdır.


 www.ogretmeninsesi.com