Anasayfa - Eğitim Sözlüğü - Linkler - Makaleler - Kitap Özetleri - İlginç Hikayeler - Dosyalar - Planlar - Forum

 

 

ÖĞRENME STİLLERİ

Alp Boydak

Beyaz Yayınları

Kitabın Kısa Özeti
 

Kan grubunuzu biliyor musunuz?  Eğer bilmiyorsanız öğrenmeniz gerektiğini biliyorsunuz.  Kan grubunuzun, sizin için yaşamsal önemi var.  Kan grubunuz kadar önemli olan öğrenme stilinizi bilmeniz de yaşamınızı oldukça kolaylaştıracaktır.  Çünkü öğrenme stilinizi bilmek, pek çok anlamsız gelen davranışlarınıza anlam katacaktır.  Öğrenme stiliniz sizin kan grubunuz gibi doğuştan var olan ve sizin yaşamınıza çok derin etkileri olan özelliğinizdir.  Öğrenme stiliniz yaşam boyu değişmez ama yaşamınızı değiştirir.

Öğrenme stillerini Görsel, İşitsel ve Kinestetik/Dokunsal diyebileceğimiz üç ana özellikte toplayabiliriz
 

Görsel:
Özel yaşamlarında genellikle düzenli olurlar.  Karışıklık ve dağınıklıktan rahatsız olurlar.  Dağınık bir masada çalışamazlar önce masayı kendilerine göre düzenlerler daha sonra çalışmaya başlarlar.  Kalem, silgi, kalemtıraş gibi araçlar için sıra/masada kendilerine göre yerler belirlerler ve bu araç-gereçleri hep bu yerlerde tutarlar.  Çantaları dolapları her zaman düzenlidir.  Yazmayı sevmeseler bile defterleri düzenli ve itinalı kullanırlar.  Düz anlatım dediğimiz, -okullarda öğretmenin ya da bir öğrencinin dersi anlatması- yönteminden yeterince yararlanamazlar.    Tam olarak anlamaları için  dersin mutlaka görsel malzemeler ile desteklenmesi gerekir. Harita, poster, şema, grafik gibi görsel araçlardan kolay öğrenirler ve bu araçlardan öğrendiklerini kolay hatırlarlar. Öğrendikleri konuları gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya çalışırlar.

İşitsel:
Küçük yaşlarda kendi kendilerine konuşurlar.  Ses ve müziğe duyarlıdırlar.  Sohbet etmeyi, birileri ile çalışmayı severler.  Genellikle ahenkli ve güzel konuşurlar.  Yabancı dil öğreniminde (Konuşma ve dinleme becerilerinde) başarılıdırlar.

İlkokul 1 ve 2. sınıflarında kendi kendine konuşmaları nedeni ile öğretmeni dinleyemezler, bu özellikleri nedeniyle işittiklerini daha iyi anlamalarına rağmen bu şanslarını kaybederler.  Göz ile okuma esnasında hiçbir şey anlamayabilirler o nedenle en azından kendi kulağının duyabileceği bir ses ile okumalarına izin verilmelidir.  İşittiklerini daha iyi anlarlar.  Daha çok konuşarak, tartışarak öğrenirler.  Bilgi alırken dinlemeyi, okumaya tercih ederler.  Olay ve kavramları birinin anlatması ile daha iyi anlarlar. Grup ve ikili çalışmalarda konuşma ve dinleme olanakları olduğu için iyi öğrenirler.
Hatırlamak istediklerini birisi kendilerine anlatıyor ya da söylüyormuş gibi işiterek hatırlarlar.

Kinestetik/Dokunsal:
Oldukça hareketli olurlar.  Sınıfta yerlerinde duramazlar sürekli hareket halindedirler.  Tahtayı silmek, pencereyi açmak, kapıyı örtmek, tebeşir getirmek hep onların görevi olsun isterler.  Uzun müddet oturmaya zorlanırlarsa derste ne olup bittiğini de anlamaz hale gelebilirler.    Bu hareketlilik uygun işlere yönlendirilmezse genelde sınıfta problem çıkarırlar.  Bizim okul sistemimizden kötü yönde etkilenirler  ve genellikle istenmeyen öğrenci haline gelirler.  Tahta-tebeşir-anlatım ders işleme sisteminden en az yararlanırlar bu nedenlerden dolayı da yaramaz, tembel ya da zeki olmadıkları ileri sürülebilir.

Dersin anlatılması, veya görsel malzemeler ile zenginleştirilmesi Kinestetik/Dokunsal öğrencinin öğrenmesine beklenildiği ölçüde katkı sağlamaz.  O nedenle, sınıflarımızda ideal ders araçları olarak kabul edilen, şema, harita, fotoğraf gibi görsel araçlar kinestetik öğrenci için (görsel öğrencilere göre) daha az değer taşır. Çünkü ne kadar renkli ve canlı olursa olsun görsel materyaller onların öğrenmesini beklenilen ölçüde kolaylaştırmaz.  Anlatımdan da  yararlanamazlar.
Öğrenebilmeleri için mutlaka ellerini kullanacakları, yaparak yaşayarak öğrenme dediğimiz yöntemlerin uygulanması gerekir.  Sınıf yerine okul bahçesi veya laboratuarda dokunarak, ellerini kullanarak olayların içinde yaşayarak en iyi öğrenirler.

Öğrenme stilleri ile zeka arasında bir bağlantı tespit edilmemiştir.  Her insanın bu stillerden yalnız birine sahip olması gerekmez,  ikisini hatta üçünü de taşıyabiliriz.  Bazı kişilerde iki stil ağırlıklı olarak vardır.  Bazı kişiler bu üç özellikten birini diğer iki özellikten daha fazla taşırlar bu durumda klasik kağıt-kalem okul sisteminde bu kişiler zorlanırlar.  Özellikle ağırlıklı dokunsal/kinestetik veya ağırlıklı işitsel olan ve diğer stillerin özelliklerini göstermeyen öğrenciler bu gruba girmektedirler.  Dokunsal/kinestetik ağırlıklı (Bu stil güçlü diğer stiller ise yok ya da çok az var) öğrenci mutlaka ellerini/vücutlarını kullanarak bu dersi yapmak isterler oysa ki, sınıfta öğretmen aktif öğrenciler ise sırada oturmak zorundadır.  Bu şartlarda, kinestetik öğrenciler arkadaşlarını rahatsız eder ve sınıfın düzenini bozarlar.  İşitsel ağırlıklı öğrenciler ise gözle okumalarda sıkıntıya düşebilirler çünkü sesin işitilmesi öğrenmelerini kolaylaştırır hatta bazı durumlarda öğrenmeleri için şarttır.  O nedenle ilkokulda öğrencileri özendirmeye çalıştığımız göz ile okuma işitseller için bir sorun olabilir.  Bu konuda işitsel öğrencilere yardımcı olmalıdır.

Her üç stildeki öğrencilerin de dersten yararlanabilmesi için sınıfta öğrencilerin aktif öğretmenlerinde rehber olması erekmektedir.  Bunun yapılabilmesi için dersin senaryo benzeri bir etkinlik ile işlenmesi önerilir.  Senaryo sözcüğü ile, drama veya tiyatro kastedilmemekte, yaşamın benzerinin öğrenim ortamına taşınması veya öğrenimin bizzat yaşamın içerisinde oluşması gerektiği vurgulanmaktadır.

Sonuç: Öğrenme Stilleri bireyin doğuştan sahip olduğu ve onun başarısını etkileyen karakteristik özelliğidir.  Öğrenmeyi öğrenmenin temel basamaklarından biri olan öğrenme stilleri öğrenciler ve öğretmenler başta olmak üzere tüm toplumun bilmesi gerekmektedir.

Öğrenme stillerinin bilinmesi tembel  veya yaramaz olduğunu sandığımız pek çok öğrencinin sadece kendi stilinin bilinmediği ve dikkate alınmadığı için öğrenemediği  ve/ya istenmeyen şekilde davrandığı gerçeğinin anlaşılmasını da sağlayacaktır.

 

 

Kaynak: http://www.geocities.com/laleormani/kitap.htm


 www.ogretmeninsesi.com